Koulutusideologiani

Kouluttajana haluan tutustua koiraan yksilönä. Rotutyypillisyyden taustalla on aina persoonallisuus jolla on omia mieltymyksiä, vahvuuksia ja heikkouksia sekä opittuja kokemuksia.

Työni painottuu paljolti koiran näkökulman avaamiseen. Mikä sille toimii tilannekohtaisissa käytöksissä vahvisteena, mitä sen elekieli kertoo käytöksen syistä, ja miten oppimishistoria vaikuttaa koiran tekemiin valintoihin? Pyrkimys kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen mahdollistaa koiran ohjaamisen vaihtoehtoisten käytösten pariin. Pysyvyyden takaamiseksi on vaihtoehtoisen käytöksen palveltava sekä omistajaa että koiraa.

Lajivalmennuksissa painotan vahvoja lajikohtaisia perustaitoja. Liikesuoritukset on osattava pilkkoa osiin ja varmistuttava siitä että jokainen käytösketjun osa on yhtä vahva ja hyvin yleistetty. Varmistuaksesi että vihjesanat todella ovat vaikutehallinnassa kannustan sekoittamaan koiraurheilulajeja. Esim. seiso- vihje on paikallaan seisomista niin näyttelykehässä, seuruusta pysäyttäessä, tokon ruudussa ja kaukokäskyissä. Liikekohtaiset suoritukset ja vaatimukset luonnollisesti vaihtelevat, mutta perusperiaatteena yllä mainittu toimii silloin kun koira todella osaa ja ymmärtää Seiso- vihjeeseen liitetyn käytöksen.

Tiedonjanoni on kasvanut vuosi vuodelta. Matkan varrelle on mahtunut lukuisia koulutuksia ja seminaareja sekä satoja tunteja kirjojen ja tutkimusten parissa. Pääpaino on siirtynyt teknisestä kouluttamisesta eläimen tunteisiin ja tunnetiloihin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kouluttajana pidänkin tärkeimpänä peruspilarina eläimen hyvinvointiin liittyviä asioita. Laadukkaan ja sopivan ravinnon sekä kivuttoman elämän lisäksi, tulisi mahdollisuus käyttäytyä lajityypillisesti sisältyä jokaisen koiran arkeen. Onnellinen koira saa etsiä, tutkia, liikkua ja leikkiä – olla koira. Hyvinvoinnin perusteita ovat myös ymmärretyksi tuleminen, omaehtoisuus ja hallinnan tunne. Koiran elekielen tunnistaminen tulisikin kuulua koiranomistajan perustaitoihin.

Koulutusmenetelmäni on operantti ehdollistaminen – tieteellinen käsite joka merkitsee oppimista käyttäytymisen seurauksista, käytännössä siis tekemällä oppimista. Sen lisäksi että tämän tiedetään olevan tehokas tapa oppia, tarjoaa se eläimelle mahdollisuuden vaikuttaa – kokea sitä hallinnan tunnetta osallistumalla omaan oppimisprosessiinsa.